Algemene voorwaarden

reminder.nl en haar algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities
reminder.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reminder Nederland B.V., gevestigd te gemeente Teylingen en kantoorhoudende te Hogehilweg 10, 1101 CC Amsterdam-Zuidoost met KvK nummer 57421315 en voorts te bereiken op telefoonnummer 020-2610160.
Abonnement: de vorm waarbinnen Reminder Nederland B.V. aan de Klant zijn diensten levert, tevens onderdeel van de Overeenkomst.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Diensten: alle prestaties geleverd door reminder.nl, inclusief gebruikmaking van de Software, aan de Klant uit hoofde van de Overeenkomst.
Gegevens: alle gegevens die de klant invoert in de Software.
Identificatiecode: een code bestaande uit een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andersoortige identificatie, waarmee de Klant toegang verkrijgt tot de Diensten.
Klant: De natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) danwel de rechtspersoon die met reminder.nl een overeenkomst sluit of heeft gesloten.
Opties: alle mogelijkheden en instellingen die de Klant heeft ten aanzien van de Software.
Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen reminder.nl en de Klant, die onder andere behelst dat de Klant gebruik maakt van de Diensten, waaronder de Software waarmee de Klant – nadat deze Gegevens heeft ingevoerd – wordt herinnerd aan voor de Klant gewenste onderwerpen.
Software: de software, en alles wat daaronder wordt begrepen inclusief de Identificatiecode, die door reminder.nl aan de Klant ter beschikking wordt gesteld in het kader van de Overeenkomst op de Website.
Website: de website www.reminder.nl

Artikel 2. Algemeen
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en Diensten van reminder.nl.
2. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (van de Klant) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. reminder.nl is bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van de wijziging(en) wordt melding gedaan op de Website en tevens medegedeeld via het opgegeven e-mailadres aan de Klant.
4. Indien een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 3. Overeenkomst en Abonnement
1. Een Overeenkomst tussen reminder.nl en de Klant kan slechts via de Website worden aangegaan.
2. De Klant vult daartoe het elektronisch aanvraagformulier in, conform de instructies van reminder.nl.
3. Ten behoeve van de automatische incasso dient de Klant een automatische machtiging tot afschrijving te verstrekken aan reminder.nl. Hiertoe dient het op de Website beschikbare incassoformulier te worden uitgeprint, ingevuld en per post te worden verzonden aan reminder.nl naar het op het incassoformulier aangegeven adres.
4. De Klant vult telkens alle gegevens volledig en waarheidsgetrouw in.
5. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat reminder.nl de aanvraag en het incassoformulier als, zoals bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel, heeft aanvaard. Aanvaarding vindt plaats door activering door reminder.nl van een Identificatiecode ten behoeve van de Klant en toelating van de Klant tot de Diensten. Dit zal steeds zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag, plaatsvinden.
6. reminder.nl is altijd bevoegd om een aanvraag, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, te weigeren.
7. De Klant wordt via de Website geïnformeerd over (i) de tarieven en kosten (inclusief belastingen) van de Diensten, (ii) de belangrijkste kenmerken van de verschillende Abonnementen en Diensten, (iii) de minimale duur per Abonnement en Diensten en (iv) het adres van reminder.nl. Deze informatie wordt de Klant steeds voorafgaand aan het invullen van het aanvraagformulier, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, via de Website verschaft. Op basis van deze informatie kan de Klant een duidelijke en afgewogen keuze maken.
8. De mogelijkheid tot ontbinding van de Overeenkomst ex artikel 7:46e BW door de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is niet van toepassing. Voorts is de mogelijkheid tot ontbinding van de Overeenkomst ex artikel 7:46d lid 1 BW (bedenktijd gedurende 7 dagen) door de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet van toepassing, nu de Diensten, met instemming van de Klant, aanvangt voordat die termijn is verstreken.
9. Voorafgaande aan het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant de Algemene Voorwaarden, zoals beschikbaar op de Website, kunnen raadplegen, gelezen en akkoord bevonden. De Algemene Voorwaarden kunnen door de Consument worden opgeslagen en zijn voorts voor hem toegankelijk ten behoeve van latere kennisneming.
10. De Klant dient reminder.nl onmiddellijk te informeren over elke verandering van zijn naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bank- of girorekening, alsmede over andere (gewijzigde) omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de Diensten.
11. De Klant kan, anders dan reminder.nl, de rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst niet overdragen.

Artikel 4. Diensten
1. De Diensten bestaan onder andere uit het ter beschikking stellen van de Software aan de Klant.
2. Daarnaast zijn er ook andere werkzaamheden die reminder.nl verricht, zoals omschreven op de Website.
3. De tarieven en Abonnementen voor de Diensten staan duidelijk omschreven op de Website.
4. De Diensten vinden pas plaats nadat de Klant aan alle voorwaarden voor toelating heeft voldaan.
5. reminder.nl is te allen tijde gerechtigd veranderingen aan te brengen in de Diensten zonder voorafgaande bekendmaking aan de Klant
6. reminder.nl is gerechtigd om de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) de Software en daarvoor benodigde hardware, al dan niet tijdelijk, te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in haar opvatting nodig is, zonder de Klant daarvan op de hoogte te stellen.
7. reminder.nl is gerechtigd procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Diensten en/of de Software door te voeren, indien zulks volgens haar nodig mocht blijken, zonder de Klant daarvan op de hoogte te stellen.
8. De Klant maakt gebruik van de Software via de Website. De Klant heeft geen recht op een andere wijze van terbeschikkingstelling van de Software.
9. reminder.nl streeft ernaar de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen.

Artikel 5. Verplichtingen en verantwoordelijkheden
1. De Klant is volledig verantwoordelijk voor (de juistheid en volledigheid van) alle door hem ingevoerde Gegevens.
2. Indien de Overeenkomst behelst dat de Klant reminder.nl mede de opdracht geeft om zijn Gegevens in te voeren, blijft de Klant volledig verantwoordelijk voor (de juistheid en volledigheid van) alle door hem aangevoerde gegevens alsmede de verwerking van die gegevens door reminder.nl.
3. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het beschikken over en het deugdelijk functioneren van alle voor de toegang tot de Diensten benodigde software, hardware, randapparatuur en de aansluiting op een telecommunicatienetwerk.
4. De Klant is gehouden te handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
5. De Klant dient te handelen op dusdanige wijze die een verantwoordelijk en zorgvuldige Klant betaamt. De Klant mag bij het gebruik van de Diensten de belangen van reminder.nl niet schaden.
6. Het is de Klant niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan deze redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Klanten en/of gebruikers van het internet hindert of het gebruik van de Diensten nadelig beïnvloedt.
7. Het is de Klant, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van reminder.nl niet toegestaan (onderdelen van) een netwerk en/of andere gebruikers en/of andere personen, al dan niet binnen zijn organisatie, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de Diensten.
8. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het behoud van zijn Gegevens.
9. Indien de Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Diensten, bijvoorbeeld door het gebruik van zijn Identificatiecode, dient hij zulks binnen 5 werkdagen schriftelijk aan reminder.nl te melden.

Artikel 6. Looptijd, opschorting en beëindiging
1. De Overeenkomst gaat in op de dag dat reminder.nl de Identificatiecode voor de Klant activeert.
2. Het door de klant gekozen Abonnement bepaalt de minimumduur van de Overeenkomst.
3. Voor zover sprake is van een Overeenkomst met een Klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan geldt dat de Overeenkomst steeds automatisch wordt verlengd voor eenzelfde periode.
4. Voor zover sprake is van een Overeenkomst met een Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan geldt dat de Overeenkomst steeds automatisch wordt verlengd met een periode van een jaar.
5. Partijen zijn bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk aangetekend op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden vóór expiratiedatum.
6. reminder.nl is bevoegd om bij haar vermoeden dat een Klant, al dan niet toerekenbaar, in strijd handelt met één of meerdere van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen verplichtingen, zonder nadere aankondiging, de toegang tot de Diensten per omgaande op te schorten en/of de overeenkomst per omgaande op te zeggen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding.
7. Indien de Overeenkomst als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Klant eindigt voor afloop van de minimumduur is de Klant gehouden alle voor de Diensten verschuldigde vergoedingen te voldoen, inclusief over de periode tussen de beëindiging en de einddatum van de Overeenkomst.
8. Indien reminder.nl als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Klant de Diensten (tijdelijk) opschort, is de Klant niettemin de vergoedingen verbandhoudende met die Diensten verschuldigd gedurende deze periode.
9. reminder.nl is gerechtigd de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen en zonder dat reminder.nl hierdoor schadeplichtig wordt jegens Klant, indien:
a. Klant failliet is verklaard, dan wel een aanvraag hiervoor is ingediend;
b. voor Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd of verkregen;
c. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
d. reminder.nl redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling geschiedt per maandelijkse automatische incasso of op een andere door reminder.nl gewenste wijze.
2. De Klant ontvangt per maand een nota van reminder.nl.
3. De tarieven zijn aan de Klant voorafgaande aan het sluiten van de Overeenkomst duidelijk bekend gemaakt.
4. Indien gebruik wordt gemaakt van diensten waarbij medewerkers van reminder.nl hulp aanbieden bij het invoeren van Gegevens, wordt gewerkt op uurbasis met een uurtarief van € 39,00 en € 55,00 exclusief 21% BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voorts dienen reiskosten en overige met de Diensten gemoeide kosten volledig te worden vergoed.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de door reminder.nl gehanteerde prijzen uitgedrukt in euro's consumenten tarieven, inclusief 21% BTW. Abonnementen aan bedrijven gefactureerd geschiedt tegen dezelfde tarieven alleen exclusief 21% BTW en exclusief eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.vergoed.
6. De Klant garandeert dat er voldoende saldo wordt aangehouden voor het succesvol incasseren van de verschuldigde vergoedingen aan reminder.nl.
7. Indien betaling per automatische incasso niet mogelijk blijkt, verkeert de Klant per omgaande in verzuim. Vanaf dat moment wordt wettelijke rente verschuldigd.
8. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter betaling van alle eventueel verschuldigde rente en kosten, en na algehele voldoening daarvan, ter betaling van de facturen die het langst open staan.
9. Bij uitblijvende betaling zal reminder.nl de vordering ter incasso uit handen geven. De Klant is in dat geval gehouden om ook alle daadwerkelijke incasso kosten te voldoen, welke minimaal 15% van de hoofdsom bedragen.
10. Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
11. De kosten verbonden aan de toegang tot de Diensten zijn voor de Klant zelf, waaronder gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van reminder.nl of transport van informatie tussen het systeem van reminder.nl en de Klant.
12. Indien de Klant gekozen heeft voor Diensten met betrekking tot vergelijkend onderzoek naar alternatieve aanbieders voor de Klant met betrekking tot de Gegevens van de Klant, stemt de Klant in met het gegeven dat reminder.nl hiervoor een commissie van de door de Klant gekozen aanbieder kan ontvangen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. reminder.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of juistheid van de door Klant ingevoerde en/of verstrekte Gegevens.
2. Bij opdrachten aan reminder.nl waarbij reminder.nl voor de Klant Gegevens invoert, is reminder.nl niet aansprakelijk voor de juridische beoordeling van die Gegevens, waaronder het bepalen van looptijden en opzegtermijnen. Evenmin is reminder.nl aansprakelijk voor onvolkomenheden bij het invoeren van dergelijke Gegevens. De Klant is volledig eindverantwoordelijk.
3. reminder.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de Diensten als bedoeld in artikel 4.
4. reminder.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming uit een overeenkomst met Klant, waaronder schade als gevolg van het gebruik van, en/of onvermogen om gebruik te maken van, en/of fouten en/of onvolkomenheden van de Website, de Diensten en/of de Software, of van de daarmee verkregen of niet verkregen informatie, alsmede schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen jegens Klant, een en ander tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van reminder.nl.
5. reminder.nl is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van reminder.nl of enige derden, boycotacties, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie reminder.nl op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen aan elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met het internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), uitval van elektriciteit en ander storingen die buiten de macht van reminder.nl liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van reminder.nl of enige derden die de Diensten aan reminder.nl leveren.
6. Mocht reminder.nl ondanks het voorgaande aansprakelijk gehouden kunnen worden, dan is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade, of gevolgschade, waaronder begrepen schade ten gevolge van het niet (tijdig) ontvangen van een herinnering ten aanzien van de Gegevens, bedrijfsschade en gederfde omzet of winst of aanvullende schadevergoeding en verlies of beschadiging van data.
7. Voorts is de eventuele aansprakelijkheid altijd beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit of, indien dat lager is, het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van reminder.nl wordt gedekt en wordt uitgekeerd.
8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade terstond na het ontstaan daarvan schriftelijk bij reminder.nl meldt. Alle rechtsvorderingen van de Klant jegens reminder.nl, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen/verjaren één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan, tenzij in deze algemene voorwaarden anders vermeld.
9.    De Klant vrijwaart reminder.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden, verband houdende met het gebruik van de Diensten door de Klant en/of al dan niet voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Artikel 9. Privacy en gegevensbescherming
1.    reminder.nl zal te allen tijde de relevante regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens naleven. Deze naleving impliceert onder meer dat reminder.nl de Gegevens van de Klant niet aan derden ter beschikking zal stellen, tenzij reminder.nl daartoe wordt gedwongen krachtens een bevoegde autoriteit gegeven last. De klant verleent daarvoor, door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, zijn uitdrukkelijke toestemming.
2.    reminder.nl zal de met toestemming verkregen Gegevens van de Klant niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor het doen van persoonsgerichte aanbiedingen.
3.    reminder.nl is bevoegd tot verwerking van de Gegevens van de Klant, indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging op grond van een bevoegd gegeven last tot inzage alsmede voor een goed beheer en exploitatie van haar Diensten en de Software.
4.    reminder.nl zal na beëindiging van de Overeenkomst de Gegevens van de Klant behouden voor een periode van maximaal 1 maand. Na deze periode zullen de Gegevens worden verwijderd. reminder.nl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de verwijdering van de Gegevens en reminder.nl verstrekt geen bericht dat de 1 maands termijn verstrijkt of is verstreken.
5.    De Klant heeft het recht op inzage in zijn gegevens zoals die door reminder.nl worden aangehouden. De Klant heeft tevens het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens worden gecorrigeerd, verwijderd of afgeschermd.
6.    Indien de Klant gekozen heeft voor Diensten met betrekking tot vergelijkend onderzoek naar alternatieve aanbieders voor de Klant met betrekking tot de Gegevens van de Klant, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Gegevens met dat doel worden gebruikt door reminder.nl.

Artikel 10. Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten 
1.    Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom (waaronder, maar niet uitsluitend, octrooirechten, merkrechten, auteursrechten, modelrechten, know how, databankrechten en exclusieve licenties) op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, Software, geleverde producten of Diensten, berusten uitsluitend bij reminder.nl of diens licentiegevers.
2.    De Klant verkrijgt uitsluitend de (beperkte) gebruiksrechten en bevoegdheden die bij hem in de Overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Dit gebruiksrecht kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot publicatie, verveelvoudiging, exploitatie of verstrekking aan derden, in welke vorm dan ook, daaronder begrepen (onderdelen van) een netwerk of andere gebruikers, al dan niet binnen zijn organisatie, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de Diensten.
3.    Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
4.    De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van reminder.nl de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde ter beschikking stellen, behoudens die gevallen waarbij de toestemming uit de aard van de Diensten blijkt.
5.    Het is reminder.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur/software die zij gebruikt. Indien reminder.nl door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te doorbreken, te verwijderen en/of (door) te ontwijken. 
 
Artikel 11. Overmacht
1.    In geval van een niet aan reminder.nl toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst worden de verplichtingen van reminder.nl opgeschort. Als niet aan reminder.nl toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval aangemerkt storingen en de verbindingen met Internet, overige storingen in telecommunicatienetwerken, uitval van de Software en/of beperking van de functionaliteiten van de Software, uitval van elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht van reminder.nl liggen of voor haar redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
1.    Op alle rechtsbetrekkingen verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst en alle andere betrekkingen tussen de Klant en reminder.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.    Geschillen welke tussen reminder.nl en de Klant mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.